CHP có mạng lưới cán bộ và chuyên gia cung cấp các dịch vụ tư vấn trọng tâm là nghiên cứu, đánh giá, đào tạo và hỗ trợ tại chỗ. CHP có thể tập huấn, đào tạo và hỗ trợ cho các tổ chức/nhóm dựa vào cộng đồng về xây dựng và phát triển tổ chức, đánh giá năng lực và xây dựng năng lực, thiết kế dự án và viết đề xuất, quản lý dự án, truyền thông nhóm, tổ chức sự kiện cộng đồng, giám sát và đánh giá dự án