Các dịch vụ tư vấn

CHP có mạng lưới cán bộ và chuyên gia cung cấp các dịch vụ tư vấn trọng tâm là nghiên cứu, đánh giá, đào tạo và hỗ trợ tại chỗ. CHP có thể tập huấn, đào tạo và hỗ trợ cho các tổ chức/nhóm dựa vào cộng đồng về xây dựng và phát triển tổ chức, đánh giá năng lực và xây dựng năng lực, thiết kế dự án và viết đề xuất, quản lý dự án, truyền thông nhóm, tổ chức sự kiện cộng đồng, giám sát và đánh giá dự án

Chúng tôi có khả năng thực hiện các hoạt động sau :

- Thiết kế và thực hiện các nghiên cứu để định hướng và ủng hộ những biện pháp can thiệp hiệu quả trong y tế công cộng và phát triển, đặc biệt là các can thiệp về HIV/AIDS, chăm sóc trẻ mồ côi và trẻ dễ bị tổn thương.

- Xây dựng năng lực cho các TCCĐ và các NTL trên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục sức khỏe và phát triển cộng đồng.

- Quản lý các khoản tài trợ nhỏ, cung cấp những hỗ trợ chuyên môn và quản lý cho các TCCĐ.

- Hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương bằng giới thiệu việc làm và cơ hội tạo thu nhập.

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn về thiết kế dự án, thực hiện và đánh giá trong lĩnh vực hoạt động.

- Cung cấp các khoá đào tạo về TOT, viết đề xuất dự án, quản lý dự án, tổ chức sự kiện cộng đồng, kỹ năng lãnh đạo, quan hệ công chúng và giám sát đánh giá.

 

 

  • Tin khác