Trung tâm nâng cao sức khỏe cộng đồng là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận và phi tôn giáo của Việt Nam hoạt động vì mục đích nhân đạo, nhằm đẩy mạnh sự phát triển bền vững. CHP được Liên hiệp các hội  khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) thành lập vào tháng 12 năm 2006 và được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cấp phép vào tháng 1 năm 2007.

TẦM NHÌN

Đến năm 2020, CHP sẽ được các nhà tài trợ, Chính phủ và cộng đồng nhìn nhận như là một trong những tổ chức hàng đầu cung cấp các dịch vụ hiệu quả và chuyên nghiệp về chăm sóc và giáo dục sức khỏe, nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Mọi thành viên đều cảm thấy tự hào và được trao quyền để phát huy hết khả năng sáng tạo, khơi dậy niềm đam mê cống hiến cho danh tiếng và hiệu quả ngày càng cao của CHP.

TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH

Chúng tôi hoạt động vì sự phát triển bền vững của con người thông qua các sáng kiến về chăm sóc và giáo dục sức khỏe, cải thiện môi trường, phát triển sinh kế và vận động chính sách.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

-Chúng tôi đam mê công việc.

-Chúng tôi sáng tạo.

-Chúng tôi đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu.

-Chúng tôi chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mình làm.

-Chúng tôi làm việc vì cộng đồng và có trách nhiệm với cộng đồng.

CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG

Chúng tôi hướng đến nhóm dân số dễ bị tổn thương và có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm trẻ em và phụ nữ dễ bị tổn thương, các nhóm dân tộc, giới và xã hội thiểu số, nhóm dân và những người lao động di cư, những người sống chung với HIV/AIDS vv …, đồng thời xây dựng năng lực cho các tổ chức làm việc với những nhóm này thông qua 4 cách tiếp cận chiến lược :

-Xây dựng năng lực

-Trao quyền

-Dựa trên quyền, và

-Đa dạng giới tính.