DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG CAN THIỆP DỰ PHÒNG HIV
TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

"Chương trình giáo dục đồng nhóm không những rất bổ ích đối với bản thân mỗi chiến sĩ mà còn có ích cho cộng đồng, xã hội vì sau khi xuất ngũ, mỗi chúng tôi còn có thể trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong phòng, chống HIV/AIDS" (Binh nhì Nguyễn Đức Truyền thuộc Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1),)

Tên dự án: Tăng cường can thiệp dự phòng HIV trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Đơn vị tài trợ: Quỹ cứu trợ khẩn cấp phòng chống HIV của tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR) thông qua Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ

Cơ quan chủ quản: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)

Chủ dự án: Trung tâm Nâng cao Sức khỏe Cộng đồng (CHP)

Đối tác thực hiện: Cục Quân Y- Bộ Quốc phòng

Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 36 tháng, từ tháng 3/2014 – 2/2017

Mục tiêu và kết quả chính của chương trình:

Mục tiêu chung: Giảm tỉ lệ lây nhiễm HIV cho quân nhân thông qua thúc đẩy các hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV, dự phòng HIV qua giáo dục đồng nhóm, dự phòng lây truyền mẹ con, phòng chống HIV/Lao trong chương trình phòng chống HIV/AIDS trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể:

 • Tăng cường dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV (TVXN) tại các đơn vị quân đội nhằm hỗ trợ khách hàng quân đội và dân sự có nhu cầu tư vấn, xét nghiệm HIV
 • Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ thông qua việc kết hợp các dịch vụ này vào các đoàn cung cấp dịch vụ y tế cộng đồng của quân đội
 • Tăng cường chuyển gửi từ TVXN đến các cơ sở dịch vụ hỗ trợ khác tại cộng đồng  
 • Đảm bảo cung cấp dịch vụ được cập nhật và/hoặc phù hợp với cơ sở cung cấp dịch vụ quân đội theo hướng dẫn quốc gia mới/cập nhật.
 • Duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
 • Duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ HIV/Lao tại các bệnh viện Quân y
 • Nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia chương trình
 • Tăng cường dịch vụ hệ thống chuyển gửi

Các kết quả đầu ra dự kiến:

 • Tư vấn xét nghiệm HIV
 • Báo cáo đánh giá tập huấn, đào tạo và cải thiện chất lượng hoạt động
 • Chỉnh sửa tài liệu tập huấn
 • 20 tập huấn viên được đào tạo về tư vấn xét nghiệm
 • 30 giám sát viên được đào tạo về giám sát tư vấn xét nghiệm
 • 30 cố vấn quân đội được đào tạo về tư vấn xét nghiệm
 • 1 hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về triển khai hoạt động HTC giữa các bệnh viện Quân đội.
 • 20 cán bộ tư vấn xét nghiệm được đào tạo và tham gia hội thảo
 • Các hoạt động dự phòng
 • 50 tập huấn viên được đào tạo kiến thức phòng chống HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và giáo dục đồng nhóm
 • Chỉnh sửa tài liệu tập huấn cho khóa TOT và giáo dục đồng nhóm
 • 30 giám sát viên quân đội chịu trách nhiệm theo dõi việc giáo dục đồng nhóm
 • 69 khóa tập huấn về giáo dục đồng nhóm
 • 3,000 giáo dục viên hoàn thành khóa tập huấn về phòng chống HIV/AIDS, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và giáo dục đồng nhóm
 • 46 bộ thiết bị nghe, nhìn cho giáo dục đồng nhóm
 • 50,000 tân binh được tiếp cận
 • Khảo sát về HIV/AIDS với những quân nhân đã được đào tạo
 • Phòng tránh lây nhiễm từ mẹ sang con và lao/HIV
 • 24 cán bộ dịch vụ phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con và lao/HIV được bổ sung kiến thức và kỹ năng từ các khóa tập huấn
 • Chuyển gửi hiệu quả dịch vụ chống lây nhiễm mẹ con và lao/HIV giữa quân đội và các phòng khám ngoại trú cùng các cơ sở tư vấn xét nghiệm.