Tên dự án: Chăm sóc và hỗ trợ tâm lý cho người chăm sóc người nhiễm (tài trợ nhỏ)

Nơi thực hiện: TP. Hà Nội

Cơ quan tài trợ: Ngân hàng thế giới thông qua VAAC

Đối tác: Các nhóm tự lực của người nhiễm tại Hà Nội

Đối tượng hưởng lợi: Thành viên các nhóm tự lực

Thời gian thực hiện: 6/2008-4/2009

Mục tiêu: Thí điểm mô hình hỗ trợ tâm lý và tinh thần để nâng cao chất lượng sống cho người chăm sóc người nhiễm

Mô tả dự án: 

Mặc dù người nhiễm đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm, gần như không có hoạt động chăm sóc và hỗ trợ cho những người chăm sóc này. Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của người chăm sóc ở các nhóm tự lực, dự án thí điểm mô hình chăm sóc tâm lý và nâng cao khả năng tư vấn tâm lý cho những người chăm sóc. Hoạt động chính gồm:

  • Nâng cao năng lực cho các nhóm tự lực về tư vấn tâm lý: tập huấn cho người chăm sóc về kiến thức và kỹ năng tư vấn tâm lý cơ bản.
  • Cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý cho người chăm sóc và thành viên các nhóm tự lực gồm tư vấn nhóm, tư vấn cá nhân và các hoạt động vui chơi cho người chăm sóc.

Quá trình nâng cao năng lực áp dụng các phương pháp học qua trải nghiệm, cân bằng giữa lý thuyết và thực hành. Kinh nghiệm của dự án sẽ được tư liệu hoá và chia sẻ rộng rãi với các tổ chức.

Kết quả hoạt động

  • Đào tạo kỹ năng tư vấn tâm lý cho 55 thành viên nòng cốt của các nhóm tực tại Hà Nội,
  • Phát triển giáo trình đào tạo kỹ năng tư vấn tâm lý cho người chăm sóc
  • Tư vấn tâm lý cho 425 NCH là thành viên các nhóm tự lực
  • Tổ chức được 9 buổi dã ngoại cho 282 NCH.
  • Các thành viên các nhóm tự lực được thăm hỏi khi ốm đau.

Báo cáo đánh giá dự án của tư vấn độc lập cũng chỉ rõ “Vấn đề mà dự án nêu ra – chăm sóc và hỗ trợ tâm  lý cho người chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS thực rất thiết thực trong lĩnh vực hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Cách tiếp cận mà dự án đề ra khi thử nghiệm xây dựng một mô hình hỗ trợ tâm lý tổng thể, bao gồm từ hoạt động vui chơi giải trí, tới các hoạt động tư vấn tâm lý, thăm người ốm thực sự được đối tượng hưởng lợi đánh giá là ý tưởng rất hay và quan tâm sát tới nhu cầu hỗ trợ tinh thần của họ. Mô hình kết hợp hoạt động dã ngoại cùng hoạt động tư vấn tâm lý được ghi nhận là rất phù hợp. Qua các cuộc trao đổi trực tiếp cũng như hoạt động đánh giá cuối kỳ, thành viên các nhóm tham gia dự án đều mong muốn một dự án theo mô hình tương tự được tiếp tục, và khi ấy dự án đựơc mở rộng ra cho toàn bộ các nhóm tự lực."

Xem thêm "TÀI LIỆU TẬP HUẤN HỖ TRỢ TÂM LÝ CHO NGƯỜI CHĂM SÓC"