Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về hỗ trợ cho trẻ OVC và trẻ dễ bị tổn thương (chủ yếu do HIV/AIDS) ở Quảng Ninh, dự án cung cấp sự hỗ trợ toàn diện cho nhữngtrẻ OVC khó khăn nhất để các cháu có thể tiếp tục đi học